28 October 2008

傘。步伐


某年某月某日。雨

男孩淋著雨闌珊街頭
女孩撐著傘
迎著男孩的步伐
一起走回去

時間:傍晚六時五十五分

××××××××××××××××××××××

某年某月某日。晴

女孩怕曬
男孩撐著傘
迎著女孩的步伐
一起走回去

時間 :傍晚六時三十分

××××××××××××××××××××××

某年某月某日。陰

女孩男孩備著傘
步伐一致
一起走回去

時間 :傍晚六時三十分

××××××××××××××××××××××

某年某月某日。雨

女孩急步往前走
男孩跨大腳步更上去
趕上女孩的步伐
一起走回去

時間 :傍晚六時三十分

××××××××××××××××××××××

某年某月某日。雨

男孩急步往前走
女孩跨大腳步更上去
趕上男孩的步伐
一起走回去

時間:傍晚六時三十分
××××××××××××××××××××××


某年某月某日。晴

男孩悠悠散步
女孩快步向前
男孩女孩步伐錯綜
一起走回去

時間:傍晚八時十七分

顺理成章